Petrol Ofisi A.Ş. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimizin esas sözleşmesi dikkate alınarak aşağıdaki esaslara göre belirlenmiştir.

Şirketimizin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Kar dağıtım politikasının uygulanmasında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenecektir.

Şirket, uymakla yükümlü olduğu mevzuat hükümleri uyarınca Genel Kurul kararları çerçevesinde finansal piyasalardaki temel ekonomik göstergeler dikkate alınarak ve Şirket'in finansal yapısının optimizasyonuna imkan verecek şekilde kar dağıtılmasına karar verebilir. Kar dağıtımı yapılmasına karar verilmesi halinde, dağıtılabilecek karın en az % 5'i dağıtılmak üzere, kar dağıtımı nakden veya sermayeye eklenmek suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak pay sahiplerine dağıtılması veya her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleşecektir.

Dağıtılması kararlaştırılan kar payı tutarı Genel Kurul kararında belirlendiği şekilde, ilgili Genel Kurul toplantı tarihinden itibaren 3 ay içinde, en geç ilgili hesap dönemi sonuna kadar dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulunun Genel Kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, Yönetim Kurulu kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinde kar dağıtmama nedenlerini ve dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgiye yer verecektir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından önceden yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir.